KINESIO-TEJPING.sk – Prodej kinesio tejpů

Reklamačný poriadok pre reklamáciu tovaru vrátane tovaru kúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.kinesio-tejping.sk

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Lukáš Kresta
Sídlo: Vrchlického 975, 742 58 Příbor
Identifikačné číslo: 73237914
(ďalej len „Predávajúci“)

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Centrum Tejpování
Lukáš Kresta
Vrchlického 975
742 58 Příbor

Kontaktný e-mail: info@centrumtejpovani.cz
Kontaktný telefón: (+420) 603 443 619, (+420) 603 443 629

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v aktuálnom znení, a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zákona č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2. Práva z chybného plnenia vrátane záručnej zodpovednosti uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa Reklamačného poriadku nie sú týmto nijako obmedzené).

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4. Pri každom tovare predávanom Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby a že sa chyby v prípade spotrebného tovaru nevyskytnú v priebehu dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je v záručnom liste priloženom k tovaru stanovená lehota dlhšia, platí táto dlhšia lehota. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, nie je mu záruka za akosť poskytovaná.

5. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6. V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne chyba tovaru, pre ktorú sa nemôže kúpený výrobok riadne používať, a túto chybu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. V prípade odstrániteľnej chyby na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. V prípade odstrániteľnej chyby má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáležia, ak Kupujúci o chybe pred prevzatím veci vedel alebo ak chybu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal, okrem prípadov stanovených zákonom.

9. Ak Kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase alebo ak by zaistenie nápravy Kupujúcemu spôsobovalo značné ťažkosti.

10. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci písomné potvrdenie.

11. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, keď je Predávajúcemu oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci.

12. V prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na tovar, pri ktorom bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej lehoty, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.

14. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

  • Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne.
  • Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na elektronickú adresu alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní.
  • Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu), do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je vhodné priložiť doklad o kúpe tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nič z vyššie uvedeného nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

15. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 6. 2015.