KINESIO-TEJPING.sk – Prodej kinesio tejpů

Ochrana osobných údajov

na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“) a na základe zákona č. 101/2000 Zb. uverejňuje nižšie uvedený Správca nasledujúce oznámenie o nakladaní a ochrane osobných údajov.

I. Správca

I.1.    V súvislosti s osobnými údajmi uvedenými v tomto dokumente je ich Správcom, v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR, Lukáš Kresta, IČ 73237914, se sídlem Vrchlického 975, 742 58 Příbor , info@centrumtejpovani.cz, tel. +420 603443619, zapsaný v Živnostenském rejstříku ČR.  (dále jen „Správce“)

II. Poverenec pre ochranu osobných údajov.

II.1.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

III. Spracovanie na kúpu tovaru

III.1.    Správca spracúva na vybavenie objednávok na kúpu tovaru uskutočnených prostredníctvom internetových obchodov mtc-tejping.cz, kinesio-tejping.cz, centrumtejpovani.cz, kinesio-tejping.sk, teda za účelom plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. b) GDPR, osobné údaje poskytnuté návštevníkom niektoré z vyššie uvedených webových stránok v tomto rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • emailová adresa
 • prípadne IČO, ak je vyžadovaná fakturácia podnikateľskému subjektu
 • prípadne DIČ, ak je vyžadovaná fakturácia podnikateľskému subjektu – platcovia DPH

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy zo strany Správcu. Neposkytnutím vyššie uvedených osobných údajov má za následok nevybavenia objednávky.

III.2.    Správca uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu ako v elektronickej tak aj listinnej podobe po dobu, po ktorú je povinný uchovávať účtovné a daňové doklady podľa zákona.

III.3.    Ak subjekt osobných údajov poskytol osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu v rámci online registračného formulára na účely opätovných alebo budúcich nákupov, správca uchováva osobné údaje registrovaných klientov v elektronickej podobe do okamihu kedy subjekt tieto osobné údaje v rámci svojho internetového rozhrania používateľského profilu zákazníka (ďalej len „klientsky účet“) sám neodstráni, nezmení alebo o odstránenie či zmenu nepožiada Správca prostredníctvom emailu na adresu kontaktného emailu. Tým nie je dotknutý bod III.2. tohto dokumentu.

III.4.    Správca na základe spracovateľských zmlúv a iných dojednaní poveril spracúvaním osobných údajov uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, za účelom zaistenia prepravy tovaru, teda za účelom plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. b) GDPR, tohto spracovateľa a spoločného správcu:

 • spoločného správcu spoločnosť Česká pošta, s.p., IČ 47114983, sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 756,
 • spoločného správcu spoločnosť FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 763 02 Zlín, IČ: 49434624 DIČ: CZ49434624, Banka: Fio banka, a.s. Česká republika Účet: 2400070832/2010 (CZK), Tel.: 576 013 970 Web: www.postabezhranic.cz Zapsán v obchodním rejstríku vedeném KS v Brne, oddíl C, vlozka 11848,

III.5. Spoločný správca Česká pošta, s.p.,  je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté zo strany Správcu po dobu po ktorej môže Slovenská pošta, š.p. alebo tretia strana uplatniť akékoľvek práva súvisiace s poskytnutou poštovou alebo vybranou doplnkovou službou, v súvislosti s ktorou k poskytnutiu osobných údajov došlo, a to za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov Správcu, Slovenskej pošty, š.p., či tretej strany. Osobné údaje v rozsahu IČO a DIČ nie sú spoločnému správcovi zo strany Správcu poskytované.

Spoločný správca FROGMAN s.r.o.,  je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté zo strany Správcu po dobu po ktorej môže Slovenská pošta, š.p. alebo tretia strana uplatniť akékoľvek práva súvisiace s poskytnutou poštovou alebo vybranou doplnkovou službou, v súvislosti s ktorou k poskytnutiu osobných údajov došlo, a to za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov Správcu, Slovenskej pošty, š.p., či tretej strany. Osobné údaje v rozsahu IČO a DIČ nie sú spoločnému správcovi zo strany Správcu poskytované..

III.6.    Kontrolór subjekt osobných údajov, že poskytnutie osobných údajov subjektom uvedeným bode III.4. tohto dokumentu v rozsahu:
emailová adresa zákazníka,
telefónne číslo zákazníka,

je nevyhnutným predpokladom pre dokončenie nákupu na internetovom obchode Správcu, hoci u niektorých orgánov uvedených bode III.4. tohto dokumentu sú tieto osobné údaje požadované iba pri doplnkových službách. Správca však svojim zákazníkom neponúka prepravné služby bez týchto, v zmluvných podmienkach niektorých orgánov uvedených bode III.4. tohto dokumentu označených ako doplnkové služby, a to v záujme lepšieho informovania adresáta o doručení zásielky a v záujme predchádzania vratiek nedoručených zásielok, u ktorých nie je zbavený povinnosti hradiť náklady na ich doručenie. V tomto zmysle sa jedná o oprávnený záujem Správca v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR.

IV. Spracovanie za iným účelom

IV.1.    Správca na základe spracovateľských zmlúv poveril spracúvaním osobných údajov uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, s cieľom zabezpečiť bežný prevádzkyschopný, teda pre účel oprávnených záujmov Správca v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR, tohto spracovateľa:

 Core Trade sro, IČO 27794954, so sídlom Colná 444/10, Hlučín, PSČ 748 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 29893, ako subjekt poskytujúci služby v oblasti tvorby softvéru, a webového a e-mailového hostingu
– Věra Kovaříková IČ: 61624004, Nábřeží Rudoarmějců 1517 , 742 58 Příbor jako subjekt poskytující služby v oblasti vedení účetní agendy, předává se vše co obsahuje objednávka

IV.2.    Spracovateľ Core Trade s.r.o. uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu len v elektronickej podobe po dobu, po ktorú je Správca povinný uchovávať účtovné a daňové doklady podľa zákona. V rovnakom rozsahu, a navyše s informáciou o bankovom účte, a po vyššie uvedenú dobu, uchováva spracovateľ tiež osobné údaje dodávateľov Správcu, ak sú fyzickými osobami.
    Zpracovatel Věra Kovaříková, IČ: 61624004 uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu, vyjma telefonního čísla a emailové adresy, jak v elektronické tak i listinné podobě po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona. Ve stejném rozsahu, a navíc s informací o bankovním účtu, a po výše uvedenou dobu, uchovává zpracovatel také osobní údaje dodavatelů Správce, jsou li fyzickými osobami.

V. Spracovanie za účelom priameho marketingu

V.1.    Správca spracúva na odber obchodných oznámení týkajúcich sa potencionálnych kúp tovaru prostredníctvom internetových obchodov všetky domény čo používame + PL + SK, teda pre účel oprávnených záujmov správcu v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR, osobné údaje v tomto rozsahu: emailová adresa
V.2.    Ak subjekt osobných údajov poskytol osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu v rámci online registračného formulára určeného na účely opätovných alebo budúcich nákupov, správca uchováva osobné údaje registrovaných klientov v elektronickej podobe do okamihu kedy subjekt tieto osobné údaje v rámci svojho klientskeho účtu sám neodstráni, nezmení, neobmedzí ich spracovanie, alebo o odstránenie zmenu či obmedzenie spracovanie nepožiada Správca prostredníctvom emailu na adresu KONTAKTNÉHO EMAILU. Od okamihu kedy sa subjekt od odberu obchodného oznámení odhlási, prostredníctvom odkazu obsiahnutom v každom obchodnom oznámení, Správca osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu pre uvedený účel ďalej už nespracováva.

V.3    Ak subjekt osobných údajov poskytol osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu v rámci online registračného formulára určeného len na účely posielanie akcií, noviniek a zliav, správca uchováva osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu v elektronickej podobe do okamihu kedy sa subjekt od odberu obchodného oznámenia neodhlási prostredníctvom odkazu obsiahnutom v každom obchodnom oznámení alebo o odstránenie či zmenu nepožiada prostredníctvom Správca emailu na adresu KONTAKTNÉHO EMAILU.   

V.4.  Správca týmto informuje užívateľa webových stránok uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, že využíva v rámci reklamnej služby AdWords, prevádzkovanú spoločnosťou Google LLC, službu Remarketing a v rámci reklamnej služby Sklik, prevádzkovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s., službu Retargeting. Tieto služby umožňujú zobraziť návštevníkom webových stránok, ktorí sa na webové stránky preklikl práve cez niektorú z vyššie uvedených reklamných služieb, prípadne využívajú niektorú z iných služieb prevádzkovanú vyššie uvedenými poskytovateľmi služieb, reklamy cielené práve na individuálne správanie (individuálne záujmy) návštevníkov webových stránok, teda v našom prípade reklamy na naše výrobky, a to na partnerských webových stránkach vyššie uvedených poskytovateľov služieb. Technológie, ktoré zobrazovanie týchto behaviorálnych (prispôsobených) reklám umožňujú, sú založené predovšetkým na cookies ukladaných vo vašom prehliadači. Ako s týmito cookies nakladať nájdete na samostatnom dokumente zverejnenom na našich webových stránkach pod odkazom URL, doplníme JA OSOBNE Poskytovateľovi vyššie uvedených služieb môže dochádzať k spracovaniu vašej IP adresy a následnému profilovaniu, do ktorého poskytovateľ premieta vaše nákupné preferencie či záujmy. Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok zoznámiť sa so zmluvnými podmienkami a ochranou osobných údajov jednotlivých vyššie uvedených poskytovateľových služieb. Ďalej Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok, ktorí používajú akúkoľvek službu od uvedených poskytovateľov služieb upraviť nastavenia vo svojich klientskych účtoch jednotlivých poskytovateľov služieb spôsobom, zodpovedajúcim ich preferenciám.

V.5.    Správca ďalej informuje návštevníkov webových stránok uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, že prípadným vypnutím prispôsobených reklám v klientskych účtoch u niektorého z poskytovateľov služieb môže dôjsť len k tomu že:

 • reklamy sa budú zobrazovať aj naďalej, ale budú pre návštevníkov menej užitočné, – môže sa zobrazovať návštevníkom viac reklám,
 • inzerenti pri zobrazovaní reklám nemôžu brať do úvahy návštevníkove predchádzajúce návštevy ich webových stránok.

V.6.    Správca ďalej informuje návštevníkov webových stránok uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, ktorí sú zároveň užívatelia sociálnej siete facebook, instagram alebo google +, že zdieľaním webových stránok Správca alebo zdieľaním produktov na webových stránkach umiestnených môže zo strany sociálnych sietí dochádzať k ich profilovaniu, ktorým poskytovateľ sociálnych sietí premieta do vášho profilu vaše nákupné preferencie či záujmy. Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok zoznámiť sa so zmluvnými podmienkami a ochranou osobných údajov jednotlivých vyššie uvedených poskytovateľov sociálnych sietí. Ďalej Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok, ktorí požívajú akúkoľvek službu od uvedených poskytovateľov sociálnych sietí upraviť nastavenia vo svojich klientskych účtoch jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí spôsobom, zodpovedajúcim ich preferenciám.
 

VI. Spracovávanie za účelom získavania recenzií

VI.1.    Správca na základe spracovateľských zmlúv poveril spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa jeho zákazníka v rozsahu:

 • emailová adresa,
 • údaje o uskutočnenom nákupe,

a to za účelom zisťovania recenzií od svojich zákazníkov, teda pre účel oprávnených záujmov Správca v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR, tiéto spracovateľja:

 • Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727, so sídlom Dúbravská 650/1, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 218977, poskytovateľa služieb Heureka.cz,
 • Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, so sídlom Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 6493, poskytovateľa služieb Zboží.cz.

VI.2.     Spracovatelia uvedení v VI.1. tohto dokumentu spracúvajú osobné údaje výhradne za účelom emailom poslaného dotazníka overujúceho spokojnosť zákazníka s uskutočneným nákupom a ďalej za účelom uverejnenia recenzie zákazníka (vyplneného dotazníka) na webovej stránke vzťahujúcej sa k danej službe. Hodnotenie každého nákupu zákazníkom je pre predávajúceho dôležitou spätnou väzbou o jeho vykonávanéj činnosti a zároveň dôležitou informáciu (reklamou) pre jeho potencionálnych zákazníkov o kvalite jeho služieb. Zverejnenie recenzií je pre Správcu oprávneným záujmom najmä preto, že ctí záujmy svojich zákazníkov. Záujmom zákazníkov Správcu je možnosť sa otvorene vyjadriť k uskutočnenému nákupu. Záujmom potenciálnych zákazníkov Správcu je možnosť sa zoznámiť s objektívnym hodnotením služieb poskytovaných Správcom. Vyššie uvedené záujmy Správcu neprevyšujú záujmy jeho zákazníkov a vo významnej oblasti sa jedná o záujmy spoločné.
VI.3. Spracovateľ Heureka Shopping s.r.o., e-mailové adresy zákazníkov, na ktoré pošle dotazníky Overené zákazníkmi, ihneď po odoslaní dotazníkov transformuje (zahashuje SHA 1 + salt) tak, aby nebolo možné ich hromadne exportovať a zneužívať.

VI.4. Spracovateľ Seznam.cz, a.s. na základe spracovateľskej zmluvy uchováva osobné údaje uvedenom v bode VI.1. tohto dokumentu po dobu 230 dní od ich obdržania.
VI.5.    Zákazník má právo v rámci nákupného procesu vysloviť nesúhlas so spravováním jeho osobných údajov v rozsahu a za účelom uvedenom v bode VI.1. tohto dokumentu. V prípade vysloveného nesúhlasu nebudú osobné údaje uvedené v bode VI.1. tohto dokumentu spracovateľom poskytnuté.

VII. Práva subjektu osobných údajov

VII.1.    Fyzickej osobe, ktorú požiada Správca o výpis jej spracovávaných osobných údajov, prostredníctvom emailovej správy na adresu KONTAKTNÉHO EMAILU alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správcu, vystaví Správca bezplatne potvrdenie o rozsahu a spôsobe spracovania jej osobných údajov. Toto potvrdenie je Správca povinný vystaviť a odovzdať len subjektu osobných údajov, ktorý svoju totožnosť Správcovi preukáže, a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti o vystavenie potvrdenia. Každé ďalšie potvrdenie vystavené Správcom v rámci nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov od vystavenia prvého potvrdenia bude subjektu osobných údajov spoplatnené, a to vo výške zodpovedajúcej nákladom na využitie technických prostriedkov a potrebnému času pre vyhotovenie takého potvrdenia.

VII.2.    Fyzická osoba má právo na bezplatnú opravu, vymazanie či obmedzenia spracovania ich osobných údajov, ibaže spracovanie ich osobných údajov prebieha na základe zákona. Toto právo môže sama fyzická osoba realizovať niektorým zo spôsobov opísaných v bodoch III.3., V.2., V.3., VI.5., Alebo požiadať Správcu, prostredníctvom emailovej správy na adresu KONTAKTNÝ EMAIL alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správcu, o opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania ich osobných údajov. Ak to nie je v rozpore so zákonnou povinnosti Správcu alebo z jeho oprávnenými záujmami, a subjekt osobných údajov, náležite preukáže svoju totožnosť, Správca žiadosti vyhovie a úkon vykoná najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti s tým, že zároveň vyrozumie prípadného ďalšieho prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa , ktorým boli osobné údaje poskytnuté, o nutnosti vykonania rovnakých úkonov. V opačnom prípade uvedie Správca dôvody odôvodňujúce nevyhoveniu žiadosti.

VII.3.    Fyzická osoba, ktorá má za to, že Správca porušuje jej práva týkajúce sa jej osobných údajov má právo podať námietku na spracovanie ich osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej správy na adresu KONTAKTNÉHO EMAILU alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správu. Fyzická osoba, ktorá má za to, že došlo k porušeniu jej práva na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

VII.4. Fyzická osoba, ktorá je subjektom osobných údajov ktoré Správca spracováva, môže Správu požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov prostredníctvom emailovej správy na adresu KONTAKTNÉHO EMAILU alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správca. Ak subjekt osobných údajov, náležite Správcovi preukáže svoju totožnosť, Správca žiadosti vyhovie a úkon vykoná najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti s tým, že vyhotoví súbor vo formáte XML, ktorý sprístupní podľa žiadosti buď subjektu osobných údajov alebo inému správcovi, ktorého subjekt osobných údajov určil.  

VIII. Informovanie Správcom

VIII.1.     Správca týmto informuje subjekt osobných údajov, že jeho osobné údaje nie sú predmetom žiadneho rozhodnutia, a to vrátane opatrení, ktoré hodnotia osobné aspekty týkajúce sa jeho osoby, a ktoré vychádza výlučne z automatizovaného spracovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho podobne významne dotýka , ako sú automatizované zamietnutie on-line žiadosti alebo postupy bez akéhokoľvek ľudského zásahu.

VIII.2.     Správca prijal také technicko – organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.
VIII.3. Správce nemá v úmysle poskytovať osobné údaje dotknutých osôb do iných krajín EÚ, ani do tretích krajín mimo EÚ. 

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1.    Prijatie tejto ochrany osobných údajov je možné len osobou vo veku najmenej 16 rokov. Ak prijme túto ochranu osoba mladšia ako 16 rokov, bez toho aby o tom okamžite informovala Správcu, prípadne bez toho aby doložila súhlas svojho zákonného zástupcu, má sa za to, že uvádza Správcu zámerne do omylu.

IX.2. Potvrdenie o zoznámení sa s obsahom ustanovení uvedených v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“ a ich prijatie sa uskutoční zaškrtnutím políčka (checkboxu), vedľa ktorého bol umiestnený odkaz na tento dokument.

IX.3. Ustanovenia uvedené v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“ nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

IX.4.    Obsah tohto dokumentu je chránený autorským právom, ktoré znemožňuje dokument alebo jeho časti neoprávnene kopírovať alebo iným spôsobom užívať.