KINESIO-TEJPING.sk – Prodej kinesio tejpů

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchodný predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gatapex.czwww.kinesio-tejping.sk a www.mtc-tejping.cz

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Lukáš Kresta
Sídlo: Vrchlického 975, 742 58 Příbor
Identifikačné číslo: 73237914
DIČ: CZ8009035254

zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Mestskom úrade Kopřivnice, rok. č. 048/2003/OSČ/58469/2010  (ďalej len „Predávajúci“)

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Lukáš Kresta
L&L Centrum Tejpování
Vrchlického 975
742 58 Příbor

Kontaktný e-mail:       info@centrumtejpovani.cz
Kontaktný telefón:     (+420) 603 443 619 (+420) 603 443 629

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len „Občiansky zákonník“) platia pre nákup v internetovom obchode „Centrum Tejpování“ prostredníctvom webových rozhraní umiestnených na internetových adresách www.kinesio-tejping.skwww.gatapex.cz a www.mtc-tejping.cz (ďalej spoločne tiež len „webové rozhranie“) prevádzkovaných Predávajúcim.
 2. Obchodné podmienky vymedzujú a spresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.
 3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené Občianskym zákonníkom. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.
 5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za „kúpnu zmluvu“ sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o diele, zmluva o poskytnutí služby či iná zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ak sa Kupujúci a Predávajúci výslovne nedohodnú na inom jazyku.
 6. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na Kupujúcich – podnikateľov a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre veľkoobchod sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre maloobchod, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre maloobchod.

2.   Vymedzenie pojmov

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovar. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.
 2. Podnikateľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

3.   Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Ponukou na uzavretie zmluvy je objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Predávajúceho.
 2. Objednávku je možné vykonať pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku alebo iným spôsobom, ktorý Predávajúci umožňuje. Na objednávku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku sa uplatní článok 3 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.
 3. Kupujúci je na výzvu Predávajúceho povinný preukázať, že je podnikateľom, a to predložením živnostenského alebo iného oprávnenia.Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť.
 4. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.
 5. V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že objednávka bude zrušená až po expedícii tovaru, môže byť od Kupujúceho navyše požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.

4.   Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty potrebné na prevzatie a používanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom jazyku.
 2. Na základe dohody zmluvných strán môže Predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť Kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
 3. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné chyby bezodkladne oznámiť prepravcovi. O chybách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o chybách, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.
 4. Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené chyby je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením chyby.

5.   Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Na webovom rozhraní sú uvedené ceny tovaru, a to vrátane DPH aj bez DPH. Z týchto cien je Predávajúci oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti od množstva objednávaného tovaru alebo od predchádzajúcich nákupov Kupujúceho.
 2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku,
 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na Kontaktnej adrese Predávajúceho či na adresách pobočiek Predávajúceho, ktoré sú uvedené na webovom rozhraní,
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru bezhotovostne po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spolu s dodacím listom.

 1. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere tovaru, bezhotovostnej platby pri osobnom odbere tovaru či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade inej bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.
 2. Pri nedodržaní lehoty splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,3 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.
 3. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je Predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.
 4. Platba tovaru je možná v českých korunách (CZK) alebo eurách (EUR).
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Do termínu prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiaden do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).
 2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, že je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
 4. Ak bol spolu s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť a Kupujúci tento darček zašle spolu s vráteným tovarom.

7.   Zodpovednosť za chyby

 1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.
 2. Podmienky zodpovednosti za chyby tovaru a záručná zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho. Záruka za akosť sa Kupujúcemu neposkytuje.

8.   Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho

 1. Pri rokovaní o zmluve a jej plnení môžu byť Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené za dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
 • uchovávať ako dôverné;
 • neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;
 • nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu dohodnutého Predávajúcim;
 • nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.
 1. Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu Predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu Predávajúcim.
 2. Kupujúci je oprávnený používať pri svojej obchodnej činnosti obchodnú značku Predávajúceho, pokiaľ mu k tomu Predávajúci udelí písomný súhlas. Používanie nesmie poškodiť alebo ohroziť povesť Predávajúceho.

9.   Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený akúkoľvek svoju pohľadávku voči Kupujúcemu postúpiť tretej osobe.
 2. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa vzťah riadi českým právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.
 3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 7. 2016.